Skip to content
Menu

Vážení rodiče, milí žáci,

 

s radostí vám oznamujeme, že od středy 25. listopadu obnovujeme individuální výuku hudebního oboru. Výuka bude probíhat za přísných hygienických podmínek (viz pokyny a opatření níže).

 

Výtvarný obor a veškerá kolektivní výuka hudebního oboru budou i nadále vyučovány distančně, možné jsou pouze předem dohodnuté individuální konzultace s vyučujícím daného předmětu.

 

Pokyny a opatření k obnovení výuky v ZUŠ v období od 25. 11.:

  1. Osobní přítomnost ve vyučování bude umožněna pouze žákům a pedagogům bez příznaků COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest apod).
  2. Žákům umožní přístup do budovy jeho vyučující, a proto apelujeme na dochvilnost.
  3. Žáci i zaměstnanci školy při vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou, která bude k tomuto účelu k dispozici u vstupních dveří, dále pak ve třídách a na toaletách.
  4. Žáci i zaměstnanci školy budou do budov školy přicházet vybaveni vlastní ochranou úst a nosu (rouškou) a tu budou používat i po celou dobu výuky. Z tohoto nařízení jsou vyjmuti žáci hrající na dechové nástroje a zpěváci, u nichž výuka v rouškách není možná.
  5. Žáci budou docházet pouze na výuku, přijdou ve stanovený čas (maximálně 5 minut před zahájením výuky), a to pouze do třídy, ve které výuka probíhá. Po skončení výuky třídu i budovu neprodleně opustí. Další pohyb ve škole (kromě použití WC ) nebude možný.
  6. Jakékoliv shlukování a shromažďování více osob v prostorách školy je zakázáno
  7. Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy, dalším osobám bude vstup povolen pouze s výslovným souhlasem vedení školy a za dodržení výše uvedených hygienických opatření .
  8. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla a pokyny zaměstnanců školy; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V Chrasti dne 20. 11. 2020                                                                Hana Žemličková

                                                                                                          ředitelka ZUŠ J. N. Filcíka, Chrast