Skip to content
Menu

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Do budovy ZUŠ nevstupujte, máte-li příznaky infekčního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, únava, průjem, ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění, včetně alergie, musíte prokázat, že netrpíte infekční nemocí.
 2. Ihned po vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou, která bude k tomuto účelu k dispozici u vstupních dveří (dále pak ve třídách a na toaletách).
 3. Nošení roušky (či jiné ochrany úst a nosu) v budově školy prozatím není povinné, ale situace se může změnit – dbejte na pokyny svých vyučujících.
 4. V budově školy se zdržujte pouze po nezbytně nutnou dobu – vyhýbejte se zbytečnému shlukování a shromažďování.
 5. Dodržujte základní zásady osobní a respirační hygieny – myjte si ruce, používejte mýdlo, dezinfekci, jednorázové ručníky, je-li nutné kašlat či kýchat použijte jednorázový kapesník a ten neprodleně vyhoďte a následně si umyjte ruce.
 6. Zákonné zástupce a další osoby doprovázející žáky žádáme, aby do budovy vstupovali pouze v nejnutnějším případě, a pro komunikaci s vyučujícím raději volili jiné cesty než osobní setkání (telefon, e-mail atd.).

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 1. Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka
 1. a) a je přítomen jeho zákonný zástupce: žák nebude do budovy vpuštěn
 2. b) a není přítomen jeho zákonný zástupce: škola informuje neprodleně zákonného zástupce a vyzve ho k vyzvednutí žáka ze školy
 1. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole: žák bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a zákonný zástupce bude neprodleně informován a vyzván k vyzvednutí žáka ze školy

ŠKOLA NEMÁ POVINNOST AKTIVNĚ ZJIŠŤOVAT U JEDNOTLIVÝCH ŽÁKŮ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, ALE BUDE JIM VĚNOVAT ZVÝŠENOU MÍRU POZORNOSTI.

 

KDY ŠKOLA PŘISTOUPÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU (DISTANČNÍ VÝUKU)

 1. Budou-li vydána plošná nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo z důvodu nařízení karantény.
 2. Bude-li nařízena karanténa jednomu konkrétnímu vyučujícímu a ten se rozhodne pro tento způsob výuky.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MAJÍ POVINNOST POSKYTOVAT VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNĚ, OVŠEM ŽÁCI ZUŠ NEMAJÍ POVINNOST SE TÉTO VÝUKY ÚČASTNIT, DO TOHOTO TYPU VÝUKY SE ZAPOJUJÍ DOBROVOLNĚ.

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A COVID-19

 1. Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. Trvá-li však tato nepřítomnost delší čas a tuto nepřítomnost žák (zákonný zástupce)doloží potvrzením od lékaře, lze požádat u ředitelky školy o slevu.
 2. Dojde-li k uzavření škol, bude probíhat výuka distančním způsobem – úplata se nevrací.
 3. Ve výjimečných případech a na základě písemné žádosti zákonného zástupce (žáka) může ředitelka školy rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na danou situaci.