Výtvarný obor umožňuje žákovi prostřednictvím výtvarné činnosti používat výtvarný jazyk jako umělecký prostředek komunikace. Žáci tak nalézají celoživotní vztah nejen k výtvarné kultuře a umění, ale hledají hlubší porozumění světu a jeho souvislostem. Učí se toleranci, empatii a spolupráci s ostatními. Výtvarné studium poskytuje základy výtvarného vzdělání v těchto disciplínách – v kresbě, malbě, grafice, dekorativních činnostech, modelování, objektové a akční tvorbě. Rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Pomáhá vyhranit výtvarný názor a vnímání důležitosti vlastní tvorby jako součásti osobního celoživotního naplnění. Žáci se účastní regionálních i mezinárodních výtvarných soutěží. Při setkávání s výtvarnem získávají zážitky i kamarády na celý život.

Vyučovací předměty

Přípravná výtvarná výchova

Přípravné modelování

plošná tvorba

Prostorová a akční tvorba

Člověk a kultura