Skip to content
Menu

Hudební obor

– individuální výuka               300,- Kč / měsíc (1 500,-Kč / pololetí)                                

– skupinová výuka                  200,- Kč / měsíc (1 000,- Kč / pololetí)

 

Výtvarný obor                      250,- Kč / měsíc (1 250,- Kč / pololetí)

 

Do školného jsou zahrnuty povinné předměty event. nepovinné předměty v rozsahu, jak stanoví učební plány v jednotlivých ročnících a oborech.

 

Výše pronájmu za hudební nástroj nebo uč. pomůcku –  600,- Kč/rok (300,- Kč / pololetí)

 

Slevy

třetí a další žák z rodiny – 50 %

žák navštěvující dva obory – výtvarný 50 %

hra na druhý nástroj – studijní zaměření saxofon, pozoun – 50 %

hra na tubu, hra na kontrabas – zdarma

hra na druhý nástroj – studijní zaměření klavír v rámci přípravy k talentovým zkouškám např. na konzervatoř – zdarma

žáci – děti zaměstnanců – jsou od úhrady školného osvobozeni

 

V případě dlouhodobější nezaviněné nepřítomnosti žáka (období minimálně 4 týdnů nepřetržitě) je možné na žádost rodičů toto období oprostit od úhrady úplaty po doložení dokladu se zdůvodněním nepřítomnosti (potvrzení od lékaře apod.).

V případě mimořádných situací (např. mimořádná opatření vlády, vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol atd.), které by znemožnily osobní přítomnost žáků ve výuce, škola poskytuje vzdělávání na dálku a úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-Ii žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písmo b) – vyloučení ze školy nebo c) – na písemnou žádost zák. zástupce – v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí­-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písmo c) – na písemnou žádost zák. zástupce – z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Vedení školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně nebo pololetně. Úplata za stanovené období je splatná do určeného termínu příslušného období. Vedení školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

V případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s vedením školy jiný náhradní termín, může být žák z rozhodnutí vedení školy ze studia vyloučen (§ 7 odst. 2d).

Upřednostňujeme úplatu za vzdělání a půjčovné nástroje bezhotovostně – převodem na účet školy: 78-8177360227/0100. Předpis o platbě předá žákovi učitel hlavního studijního zaměření.

Hotově lze úplatu za vzdělání a pronájem nástroje uhradit v září a únoru

  • v Chrasti v kanceláři školy (v pondělí a ve středu od 9 do 11hodin a od 14 do 15, 30 hodin)
  • v Hrochově Týnci v učebně č. (ve čtvrtek od 12, 30 do 15, 30 hodin)

Při hotovostní platbě je nutné mít s sebou předpis o platbě.

Termíny splatnosti:

úplata za vzdělávání – I. pololetí – 30. 9. 2021, II. pololetí – 28. 2. 2022

pronájem nástroje – I. pololetí – 15. 10. 2021, II. pololetí – 15. 3. 2022

  1. pololetí – 28. 2. 2022

Jiné platební podmínky po dohodě s vedením školy.