Informace o škole

Naše škola, pojmenovaná po významném pedagogovi a hudebníku Jana Nepomuka Filcíka, je hrdá na své bohaté dědictví a tradici v uměleckém vzdělávání. Ačkoliv patříme mezi menší vzdělávací instituce, naše poslání je poskytovat kvalitní umělecké vzdělání v hudebním i výtvarném oboru. Snažíme se, aby každý náš žák odešel s pevnými základy a hlubokou láskou k umění, které jsme schopni zprostředkovat díky našim zkušeným pedagogům.

V hudebním oboru, který tvoří většinu naší školy, mají žáci jedinečnou možnost rozvíjet své hudební dovednosti. Největší zájem je dlouhodobě o klavír a kytaru. Tyto obory jsou často plně obsazené. Proto se snažíme představit budoucím žákům méně oblíbené hudební nástroje během výchovných koncertů. Cílem je umožnit každému talentovanému žákovi najít prostor pro uplatnění svého talentu.

Výtvarný obor naší školy se vyznačuje nejen kreativitou, ale i inovativním přístupem. Jeho studenti dosahují vynikajících výsledků, kterou můžete vidět na různým školních i mimoškolních akcí.

Od našeho založení v roce 1968 jsme prošli dlouhým vývojem od soukromých lekcí hudby až po moderní zařízení s vlastními budovami a koncertními sály. Naše škola se neustále rozvíjí a modernizuje, přičemž si stále udržujeme vysoký standard výuky. Úspěchy našich žáků v soutěžích jsou důkazem, že jdeme správným směrem.

Náš pedagogický kolektiv se skládá z odborníků, kteří nejen excelují ve svých uměleckých disciplínách, ale i jako nadšení učitelé pravidelně prohlubují své znalosti účastí na odborných seminářích a vzdělávacích programech. Díky tomu je výuka obohacena o nejnovější poznatky a inovativní přístupy.

Aktivně se zapojujeme do mnoha regionálních a mezinárodních projektů a iniciativ. Spolupracujeme se školami, místními organizacemi a účastníme se kulturních akcí, čímž přispíváme k obohacení kulturního života v našem okolí. Naše dlouhodobé projekty jsou svědectvím našeho závazku k podpoře umění a kultury.

Dokumenty

Školní vzdělávací program
Stáhnout
Školní řád
Stáhnout
Žádost o ukončení studia
Stáhnout
Stanovy SRPŠ
Stáhnout
Rozvrh kolektivní výuky
Stáhnout
Úplata za vzdělávání a půjčovné nástrojů
Stáhnout

Historie Hudební Školy v Chrasti

1968

Před vznikem hudební školy se v Chrasti vyučovalo hudbě soukromě, někteří žáci dojížděli do okolních lidových škol umění. Nová etapa ve vývoji hudební tradice v Chrasti byla zahájena založením Lidové školy umění v roce 1968, která zpočátku fungovala jako pobočka hlinecké LŠU (zřízena 1. 3. 1968, prozatím v prostorách ZDŠ). Jejím řízením a později ředitelem byl jmenován Jaroslav Drášil – zkušený pedagog a praktický muzikant, který před příchodem do Chrasti vyučoval na LŠU v Chrudimi a Hlinsku, 20 let působil v Chrudimské filharmonii jako hráč na housle a dechové nástroje, které také vyučoval. První třída nové pobočky měla 17 žáků, od 1. září 1968 pak vznikla samostatná LŠU se 111 žáky. Vyučovalo se hře na klavír, housle, violoncello, dechové nástroje a sólovému zpěvu. Kromě ředitele Drášila zde vyučovali další 3 interní a 3 externí učitelé. V lednu 1969 se J. Drášilovi podařilo zakoupit od Ústřední hudby v Praze žesťové nástroje a tím byly vytvořeny podmínky pro činnost žákovského dechového orchestru.

1972

V dalších letech se škola dále rozšiřovala, proto jí byla v březnu 1972 přidělena samostatná 200 let stará budouva v č. p. 6 na náměstí. V tomto roce vznikl na škole žákovský smyčcový orchestr pod vedením A. Fajkusové. Ve školním roce 1972 – 73 se začalo vyučovat v nově adaptované budově. Každoročně škola uspořádala několik žákovských vystoupení, ve šk. roce 1973 –74 byla zavedena hra na kytaru, začala se rozvíjet výuka sborového zpěvu, vznikla skupina taneční hudby (pod vedením L. Falešníka). Žákovský dechový orchestr se 45 žáky měl 18 veřejných vystoupení a získal 2. místo v krajském kole soutěže LŠU. Začala spolupráce s MŠ, kde byla zřízena přípravná třída složená z hudebně nadaných dětí. Ve šk. roce 1974 – 75 z důvodu odchodu 2 pedagogů zaniklo kytarové oddělení a taneční orchestr, ale byla započata výuka kontrabasu a skupinového vyučování kytar. Ve šk. roce 1975 – 76 měla škola již 10 učitelů. V listopadu 1975 vystoupili učitelé LŠU a žákovský dechový orchestr pod taktovkou Jindřicha Havla na slavnostním večeru k poctě 190. výročí narození J. N. Filcíka. V červnu 1976 se 40 žáků školy zúčastnilo festivalu dechových hudeb „Koletova Rtyně“a vybraní žáci v závěru školního roku navštívili představení opery „Čert a Káča“ v Národním divadle v Praze. Ke konci roku 1977 se ředitel Drášil ze zdravotních důvodů vzdává vedení školy a odchází předčasně do důchodu. Do jeho funkce nastupuje do konce šk. roku Jaroslav Havel. Jaroslav Drášil byl vůdčí pedagogickou i organizátorskou osobností LŠU v Chrasti. Za dobu své muzikantské činnosti vychoval mnoho profesionálních i amatérských hudebníků a činností padesátičlenné žákovské dechovky vybudoval tradici, která je v Chrasti živá dodnes a dále se úspěšně rozvíjí.

1980

Nová epocha ve vývoji školy začala ve školním roce 1978 – 79, kdy je do vedení školy ustanoven nový ředitel Petr Židek (dříve učitel LŠU v Chrudimi). Učitelský sbor doznává velkých změn – vyučují zde 4 interní učitelé a 11 externích. Činnost LŠU Chrast se rozvinula i na detašované třídě v Hrochově Týnci, která fungovala od počátku roku 1977 v budově JKP a v roce 1980 se stala řádnou pobočkou. V roce 1984 přesídlila do nově adaptované budovy (původně sídlo MŠ). Na pobočce kromě hudebního oboru pracoval v letech 1985 – 91 také obor literárně – dramatický. V letech 1995 – 2004 probíhalo v Hrochově Týnci i vyučování výtvarného oboru. Nové vedení a obměna pedagogického sboru měly pozitivní vliv na rozvoj školy i hudebního života ve městě. Velkou prioritou školy je práce v souborech a komorní hře. Již v prvním roce lze zaznamenat skvělé úspěchy chrasteckých žáků v okresních a krajských kolech soutěží LŠU. Od šk. r. 1978 –79 se stalo dobrou tradicí pořádání třídních vystoupení, na kterých zahrají žáci ze tříd jednotlivých učitelů. Ke konci pololetí vystupovali nejlepší žáci v pololetních a závěrečných koncertech. Hojně navštěvovány jsou také koncerty souborů, které se konaly původně v zámecké zahradě, v současnosti je pořádáme v chrastecké sokolovně při stolové úpravě.

1989

Protože prostory v původní budově nevyhovovaly, započalo se s adaptací sousední budovy a od října 1988 sídlí škola v budově č. p. 7 na chrasteckém náměstí s daleko lepšími podmínkami a vlastním koncertním sálem. Po roce 1989 došlo ke změně názvu školy na „Základní uměleckou školu“ v Chrasti. Od roku 2000 škola nese název „Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast“.

2000

Největší zásluhu na velmi dobré atmosféře ve škole má určitě ředitel Petr Židek, který se v závěru roku 2006 své funkce vzdal, ale na škole zůstal jako učitel. Pochází z hudební rodiny skladatele a ředitele kůru Karla Židka a tuto muzikantskou tradici se snaží bohatě rozvíjet po celý svůj život. Ve vedení školy byl celých 28 let, před příchodem do Chrasti vyučoval na LŠU v Chrudimi, kde byl také vedoucím dechového a tanečního orchestru a členem kvarteta učitelů LŠU v Chrudimi, které tehdy koncertovalo po celé republice. Působil také jako flétnista v různých regionálních komorních sdruženích a orchestrech. Od r. 1974 je členem Orchestru Akordeon v Hradci Králové – nejprve jako flétnista, v r. 1990 se stal jeho dirigentem. Nejen pro tento orchestr, ale zejména pro potřeby školních souborů a orchestrů aranžoval stovky skladeb. Petr Židek je také skladatelem. Ve své tvorbě se zaměřil na různé instruktivní skladby – např. pro flétnu a klavír, dechové nástroje, pro komorní hru různého obsazení, orchestrální skladby jazzového charakteru. Na svém kontě má v současné době okolo 240 opusů, tiskem vyšlo asi 25 skladeb. Učitelé a žáci ZUŠ mají radost z toho, že mohou být prvními posluchači a interprety jeho tvorby. Při příležitosti výročí narození autora uspořádala chrastecká ZUŠ již dvakrát koncert učitelů a žáků z jeho skladeb. Jak je patrno, je P. Židek všestranným hudebníkem, který vždy dobře organizoval činnost školy i hudební život města.

2007

Od 1. 1. 2007 se po konkurzním řízení ujímá vedení školy Pavlína Divošová (v předchozím odbdobí vykonávala funkci zástupkyně ředitele) a zástupkyní ředitelky se stává Helena Uhlířová. Nově jsou od r. 2007 zavedeny absolventské koncerty, které probíhají v závěru školního roku. Od září 2007 začal na chrastecké ZUŠ pracovat kromě hudebního také obor výtvarný, který za krátké období existence zaznamenal mnoho úspěchů ve výtvarných soutěžích, v r. 2011 některé práce našich žáků postoupily až do celostátního kola soutěže výtvarného oboru ZUŠ a v květnu 2011 měli naši výtvarníci samostatnou výstavu v galerii Městského muzea Chrast. Jelikož je hudba velkým koníčkem zdejších učitelů, velmi rádi sami vystupují na veřejnosti jako sólisté, ale i členové různých komorních sdružení. Škola pořádá nejméně jednou do roka učitelské koncerty v Chrasti i v Hrochově Týnci. Řada našich učitelů pracuje mimo školu v různých amatérských souborech či pěveckých sborech jako členové nebo dirigenti. Učitelé i žáci účinkují s velkým úspěchem na mnoha vystoupeních i za hranicemi města Chrasti. Každoročně se naši žáci se svými učiteli podílejí na přípravě výchovných koncertů pro žáky ZŠ a MŠ z Chrasti a okolních obcí.